Beč, 10. travnja 2015.

Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2015. godinu

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI AUSTRIJI

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Austriji, sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine (KLASA: 011-02/15-03/01, UBRBOJ: 537-03-02/1- 15-01 od 13. ožujka 2015. godine) i Odluci predstojnice Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske o raspodjeli financijske potpore namijenjenih hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu za 2015. godinu (KLASA: 011-02/15-04/03, URBROJ: 537-03-02/1-15-01 od 16. ožujka 2015. godine)

raspisuje JAVNI NATJEČAJ
za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2015. godinu

1. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, ustanove i organizacije čija je djelatnost vezana uz ostvarivanje, zadovoljavanje i unapređenje općih i javnih potreba hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu kao što su:

• programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija u ostvarivanju i jačanju manjinskih prava (očuvanje hrvatskoga jezika, identiteta, kulturne baštine, kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i si.)
• programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija s ciljem razvoja manjinskih medija i djelovanja manjinskih institucija
• ostali programi i projekti koji zadovoljavaju i unapređuju opće javne potrebe hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu.

Napomena: Iz ovih sredstava nije predviđeno financiranje programa i projekata prijavljenih od organizacija ovisnih o bilo kojem političkom usmjerenju ili stranci.


2. UVJETI ZA PRIJAVU

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti sve udruge, ustanove i organizacije hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:
• registrirane su i posjeduju važeći statut, poslovnik ili neki drugi odgovarajući dokument iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost
• aktivno i kontinuirano djeluju najmanje godinu dana do dana raspisivanja natječaja
• programi i projekti koje provode od posebnog su interesa za opće/javno dobro te usmjereni na stvarne potrebe hrvatske zajednice u inozemstvu
• imaju ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenih programa i projekata
• vode transparentno financijsko poslovanje.


3. SADRŽAJ PRIJAVE

Sve zainteresirane udruge, ustanove i organizacije dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu.

Prijava mora sadržavati:
Obrazac prijave (word format)
Obrazac proračuna (excel format)
Obrazac životopisa - Europass (word format) voditelja/ice programa/projekta s datumom i potpisom
• Potvrdu o registraciji udruge, ustanove, organizacije hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu
• Presliku poslovnika o radu, statuta ili nekog drugog odgovarajućeg dokumenta iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost
• Presliku financijskog izvješća o poslovanju u prethodnoj godini
• Presliku Plana i programa rada za sljedeću godinu

Neobavezna dokumentacija:
• Materijali, publikacije, novinski članci i ostala dokumentacija koja ilustrira rad prijavitelja
• Preporuke (npr. jedinica lokalne uprave i samouprave, tijela državne uprave, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora)
Obrazac izjave o partnerstvu (word format) ukoliko se program/projekt provodi u partnerstvu

Napomena: Obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje na mrežnoj stranici nadležnog veleposlanstva Republike Hrvatske u inozemstvu.


4. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Obvezne obrasce popunjene na hrvatskome jeziku i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, isključivo poštom, uz napomenu "Prijava na natječaj".
Rok za prijavu na natječaj je 15. svibnja 2015
• dostavljene nakon roka za podnošenje prijava
• nepotpune ili sadrže odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s natječajem i dokumentacijom za prijavu
• nisu napisane na propisanom obrascu za natječaj te su podnesene na drugi način, suprotno uvjetima ovog Natječaja
• obrasci za prijavu nisu čitko i u cijelosti popunjeni, odnosno napisani na računalu.
• prijave udruga, ustanova i organizacija kojima su ranije doznačena financijska sredstva putem javnog natječaja/javnog poziva iz članka 3. ovog Pravilnika, a koje nisu dostavljale uredna financijska izviješča.


6. ODABIR I NAČIN PROCJENE PRIJAVA

Veleposlanik/ca temeljem prijedloga Povjerenstva i sukladno raspoloživim sredstvima donijet će Prijedlog odluke o raspodjeli sredstva za prihvaćene programe/projekte. Izviješće o provedenom natječaju i Prijedlog odluke Veleposlanik/ca dostaviti će na suglasnost predstojnici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Nakon dobivene suglasnosti na prijelodg Odluke Veleposlanik/ca će donijeti konačnu Odluku o raspodjeli sredstava za prihvaćene programe/projekte.


7. OBAVIJEST O DONESENOJ ODLUCI O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima/programima u sklopu natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama nadležnog Veleposlanstva Republike Hrvatske u inozemstvu, kao i na stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske www.hrvatiizvanrh.hr.


KLASA 016-02/15-01/1
URBROJ 521-AUT-01-15-1:

Beč, 10. travnja 2015.

 

Prilog:
Obrazac prijave

Obrazac proračuna

Obrazac životopisa

Obrazac izjave o partnerstvu

UGOVOR o financijskoj potpori projektu